فرم پذیره نویسی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

رسید پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 اقتصاد نوين بلوار اسفندیار ١-٥١٥٢٥٣٦٥-٨٥٠-١٤٧
2 کشاورزی قائم مقام فراهانی ٧٥٦٢٣٧٤٨٥