بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 252,730 105.72 485,210 87.65 512,233 89.54 543,332 90.65
اوراق مشارکت 39,812 16.65 8,965 1.62 9,116 1.59 9,303 1.55
سپرده بانکی 36,215 15.15 50,647 9.15 45,117 7.89 41,558 6.93
وجه نقد 710 0.3 50 0.01 50 0.01 50 0.01
سایر دارایی ها -90,416 -37.82 8,706 1.57 5,567 0.97 5,098 0.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 252,719 105.72 485,059 87.62 511,791 89.46 538,139 89.79