جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 162,170 98.07 142,979 96.88 137,794 96.76 136,336 96.72
اوراق مشارکت 99 0.06 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,017 0.61 3,943 2.67 4,382 3.08 4,550 3.23
وجه نقد 649 0.39 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,431 0.87 654 0.44 227 0.16 68 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 162,170 98.07 142,979 96.88 137,794 96.76 136,336 96.72